پروژه های دوربین مداربسته

پروژه های مسکونی

تاریخ اجرا: 1388/2/1 تعداد دوربین:870 تعداد رکوردر:94

شرکت پخش گوشت و مرغ مه پروتئین

تاریخ اجرا: 1392/7/17 تعداد دوربین:24 تعداد رکوردر:2

عطر فروشی های خیابان وزرا

تاریخ اجرا: 1391/5/10 تعداد دوربین:32 تعداد رکوردر:2

شرکت معماری وزرا (طراحی و نقشه کشی)

تاریخ اجرا: 1393/11/13 تعداد دوربین:16 تعداد رکوردر:1

شرکت سنگ میکاساب (شمس آباد)

تاریخ اجرا: 1390/9/1 تعداد دوربین:32 تعداد رکوردر:2

پوشاک و پارچه جامعه

تاریخ اجرا: 1389/5/23 تعداد دوربین:16 تعداد رکوردر:1

شرکت سنگ جام (شمس آباد)

تاریخ اجرا: 1390/7/20 تعداد دوربین:38 تعداد رکوردر:2

پخش مبلمان برند نارینه

تاریخ اجرا: 1392/4/11 تعداد دوربین:7 تعداد رکوردر:1

شرکت Nivea

تاریخ اجرا: 1391/8/20 تعداد دوربین:54 تعداد رکوردر:2

شرکت تاکا (توسعه آبادانی کن ایرانیان)

تاریخ اجرا: 1393/6/1 تعداد دوربین:8 تعداد رکوردر:1