حضور مجموعه راش سیستم در نمایشگاه بین المللی پلیسی، امنیتی و ایمنی (IPAS) سال 1394