دوربین مداربسته شیلد

Shield SL-N4116

دستگاه ضبط ان وی ار شیلد SL-N4116

Shield SL-NVR2108H-S2

ان وی ار شیلد SL-NVR2108H-S2

Shield SL-NVR2108HS-4KS2

ان وی ار شیلد SL-NVR2108HS-4KS2

Shield SL-NVR608-32-4KS2

ان وی ار شیلد SL-NVR608-32-4KS2

Shield SL-NVR5864-4KS2

ان وی ار شیلد SL-NVR5864-4KS2

Shield SL-NVR4216-4KS2

ان وی ار شیلد SL-NVR4216-4KS

Shield SL-NVR4232-4KS2

ان وی ار شیلد SL-NVR4232-4KS2

Shield SL-NVR4832-4KS2

ان وی ار شیلد SL-NVR4832-4KS2

Shield SL-NVR4432-4KS2

ان وی ار شیلد SL-NVR4432-4KS2

Shield SL-NVR4108HS-4KS2

ان وی ار شیلد SL-NVR4108HS-4KS2

Shield SL-NVR4116HS-4KS2

ان وی ار شیلد SL-NVR4116HS-4KS2

Shield SL-NVR5232-4KS2

ان وی ار شیلد SL-NVR5232-4KS2

Shield SL-NVR5432-4KS2

ان وی ار شیلد SL-NVR5432-4KS2

Shield SL-NVR4104HS-P-4KS2

ان وی ار شیلد SL-NVR4104HS-P-4KS2

Shield SL-XVR5108HS-4KL

ایکس وی ار شیلد SL-XVR5108HS-4KL

Shield SL-XVR5104HS-4M

ایکس وی ار شیلد SL-XVR5104HS-4M

Shield SL-XVR5216A-S2

ایکس وی ار شیلد SL-XVR5216A-S2

۱۳۷ محصول یافت شد