پروژه های دوربین مداربسته

پروژه های مسکونی

تاریخ اجرا: ۱۳۸۸/۲/۱ تعداد دوربین:۱۶ تعداد رکوردر:۱

شرکت پخش گوشت و مرغ مه پروتئین

تاریخ اجرا: ۱۳۹۲/۷/۱۷ تعداد دوربین:۲۲ تعداد رکوردر:۲

عطر فروشی های خیابان وزرا

تاریخ اجرا: ۱۳۹۱/۵/۱۰ تعداد دوربین:۴ تعداد رکوردر:۱

شرکت معماری وزرا (طراحی و نقشه کشی)

تاریخ اجرا: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ تعداد دوربین:۱۵ تعداد رکوردر:۱

شرکت سنگ میکاساب (شمس آباد)

تاریخ اجرا: ۱۳۹۰/۹/۱ تعداد دوربین:۳۲ تعداد رکوردر:۲

پوشاک و پارچه جامعه

تاریخ اجرا: ۱۳۸۹/۵/۲۳ تعداد دوربین:۱۶ تعداد رکوردر:۱

شرکت سنگ جام (شمس آباد)

تاریخ اجرا: ۱۳۹۰/۷/۲۰ تعداد دوربین:۳۸ تعداد رکوردر:۲

پخش مبلمان برند نارینه

تاریخ اجرا: ۱۳۹۲/۴/۱۱ تعداد دوربین:۷ تعداد رکوردر:۱

شرکت Nivea

تاریخ اجرا: ۱۳۹۱/۸/۲۰ تعداد دوربین:۳۵ تعداد رکوردر:۲

شرکت تاکا (توسعه آبادانی کن ایرانیان)

تاریخ اجرا: ۱۳۹۳/۶/۱ تعداد دوربین:۸ تعداد رکوردر:۱